પ્રદર્શન

2018 શાંઘાઈ પ્રદર્શન

2018 સ્પેન પ્રદર્શન

2018 ભારત પ્રદર્શન

2019 જર્મન પ્રદર્શન

2019 શાંઘાઈ પ્રદર્શન

2019 ભારત પ્રદર્શન

2020 શાંઘાઈ પ્રદર્શન